Liczniki ogrodowe

INFORMACJA 

DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU WYMIANY PODLICZNIKÓW

DO CELÓW BEZPOWROTNEGO ZUŻYCIA WODY


Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu, informuje Odbiorców indywidualnych (domy jednorodzinne) o obowiązku wymiany podlicznika ogrodowego, który nie posiada  cech legalizacyjnych.

  • Urządzenie pomiarowe (wodomierz) stanowi własność Odbiorcy;
  • W przypadku niesprawnego urządzenia pomiarowego Odbiorca zobowiązany jest do jego wymiany lub naprawy na koszt własny. W momencie niewywiązania się Odbiorcy z w/w warunku będzie on rozliczony na podstawie wodomierza głównego tj. za dostawę wody  i odprowadzenie ścieków;
  • Odbiorca wody jest zobowiązany informować dostawcę wody o każdorazowej wymianie wodomierza oraz zachować jego ważność tj. dopilnować datę  legalizacji urządzenia. W przypadku nie zgłoszenia wymiany wodomierza, bądź uszkodzenia woda będzie rozlicza na podstawie wodomierza głównego, bez uwzględnienia podlicznika;
  • Okres legalizacji wynosi 5 lat od daty produkcji określonej na urządzeniu.

 

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019
w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych na podstawie art. 9 pkt 1–5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r. poz. 541 i 675) za okres ważności legalizacji wyrażony w latach od dnia pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym legalizacja została dokonana (co 5 lat).

Wszystkie podliczniki, które utraciły swoją legalizację od dnia 01.01.2021r.

            nie będą uwzględnianie podczas rozliczenia zgodnie z powyższym.

PAMIĘTAJ! W celu prawidłowego rozliczenia wskazań, odczyty wodomierzy ogrodowych należy przekazywać:

  • na początku oraz na końcu okresu wegetacyjnego, tj. 15 kwietnia i 15 września;
  • w okresie letnim, każdorazowo w terminie przed planowanym odczytem wodomierza głównego.

 

*Warunki rozliczeń za wodę zużywaną bezpowrotnie bez opłat za ścieki określa art. 27 ust. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020, poz. 2028) : „W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.”