RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i danych jest:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu ul. Łąkowa 16H, 42-622 Orzech

Administrator powołał Inspektora danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:
Robert Pigulla, e-mail: rodo@zwik-s.pl

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 b  RODO.  tj. w oparciu
o niezbędność przetwarzania  do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy
 o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzania ścieków i ewentualnie – w przypadku zawarcia umowy- w oparciu o niezbędność jej wykonania.

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
Dane osobowe pozyskane w toku dotychczasowej współpracy lub pozyskane od Państwa dobrowolnie w trakcie nawiązywania współpracy, będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody w celach związanych z komunikacją pomiędzy Panem/Panią a administratorem danych i realizacją usług świadczonych przez ZWiK Świerklaniec.

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:
W razie konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem przy realizacji celu dla którego zostały udostępnione oraz uprawnionym organom.

Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia działań weryfikacyjnych zmierzających do zawarcia umowy i ewentualnie przez czas trwania owej umowy, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów powszechnie obowiązujących, w tym także obowiązku archiwizacyjnego, w zależności, który z tych terminów będzie dłuższy.

 

Ma Pani/Pan prawo do:
1. Dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania.
2. Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych.
3. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
4. Przenoszenia danych.
5. Cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych.
6. Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Dane kontaktowe:
Z administratorem danych można kontaktować się:
1. Pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej.
2.  Za pomocą poczty elektronicznej na adres:  rodo@zwik-s.pl