Cennik

Zarządzenie Nr 02/12/2019

 Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu w sprawie ustalenia cennika usług.

 

§ 1

Z dniem 31.12.2019 r. na podstawie Uchwały nr IX/54/15 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą: „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu” oraz Uchwały nr XVI/122/19 z dnia 30 września 2019 r.  ustala się następujący cennik na usługi wykonywane przez poszczególne komórki organizacyjne zakładu:

 

·  Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na zlecenie do 4 m3 wynosi 74,08 zł netto  (80,01 zł brutto) +  koszt utylizacji  25,00 zł netto (27,00 zł brutto) = 99,08 zł netto (107,01 zł brutto)

·  Cena za wywóz nieczystości płynnych dla odbiorców indywidualnych zostaje pomniejszona o utylizację 25 zł netto (27,00 zł brutto) i wynosi 74,08 zł netto (80,01 zł brutto)

·  Cena dla odbiorców indywidualnych za każdy następny m3 wynosi 18,52 zł netto (20,00 zł brutto)

·  Cena dla pozostałych odbiorców za każdy następny m3 wynosi 24,77 zł netto / 26,75 zł brutto [18,52 zł netto/m3 (20,00 zł brutto/m3) + 6,25 zł netto/m3  (6,75 zł brutto/m3)]

·   Utylizacja ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków w Świerklańcu – 6,25 zł netto/ m3 (6,75 zł brutto/m3)

_________________________________________________________________________

Uzgodnienia branżowe – mapa formatu A4 do A3 50 zł netto (w przypadku map wielkoformatowych lub kilku map formatu A4 do A3 opłata stanowi wielokrotność ceny podstawowej w oparciu o format A3).

·  uzgodnienie projektu technicznego przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego, sieci wod.-kan. - 50 zł netto

·   nadzór branżowy 50 zł netto/godz. Obliczany na podstawie potwierdzonych przez zleceniodawcę kart pobytu na budowie.

·   przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne oraz inne prace zlecone obliczane wg. odrębnej kalkulacji. Stawka roboczogodziny 23,56 zł netto + pozostałe składniki

·   wykrywanie na zlecenie awarii wodociągowych na terenie gminy Świerklaniec podmiotom posiadającym wewnętrzną sieć wodociągową 150 zł netto/godz. pracy sprzętu

·  przywrócenie dostawy wody po okresie zimowym na żądanie klienta obliczane wg. odrębnej kalkulacji. Stawka roboczogodziny 23,56 zł netto + pozostałe składniki

·  odbiór i plombowanie podlicznika obliczane wg. odrębnej kalkulacji. Stawka roboczogodziny 23,56 zł netto + pozostałe składniki

Do powyższych cen należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT wg. obowiązujących przepisów.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu.

Zarządzenie otrzymują do stosowania Kierownik działu Zbytu oraz Z-ca Dyrektora Zakładu ds. Technicznych.§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r.

 

Jednocześnie traci moc Zarządzenie Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu w sprawie ustalenia cennika usług nr 01/01/2019.

 


 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

 

Na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.RET.070.7.97.2018.EK, a także załącznika nr 3 do Uchwały Nr XXI/189/19 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świerklaniec na 2020 rok, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu ogłasza wprowadzenie z dniem 01.01.2020 r.  następujących cen i stawek opłat:

 

1 . Dla gospodarstw domowych:

 

a)  Opłata za 1 m3  wody wyniesie netto  6,84 zł (brutto:  7,39 zł ).

Opłata abonamentowa za gotowość dostawy wody wyniesie netto  5,30 zł (brutto:  5,72 zł).

 

b)  Opłata za 1 m3  ścieków wyniesie  netto  7,88 zł (brutto:  8,51 zł).

     Opłata abonamentowa za gotowość odbioru ścieków wyniesie netto  7,42 zł (brutto:  8,01 zł).

 

 

2.  Dla pozostałych odbiorców 

 

a)  Opłata za 1 m3 dostarczonej wody wyniesie netto  6,84 zł (brutto:  7,39 zł).

Opłata abonamentowa za gotowość dostawy wody wyniesie netto  5,30 zł (brutto:  5,72 zł).

 

b)  Opłata za 1 m3  ścieków wyniesie  netto  9,05 zł  (brutto:  9,77 zł).

     Opłata abonamentowa za gotowość odbioru ścieków wyniesie netto  7,42 zł (brutto:  8,01 zł).

 

Powyższe ceny obowiązują do 25.05.2020r.

 

Szczegółowa taryfa opłat za okres od  26.05.2018 r. do  25.05.2021 r. jest do wglądu w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu.

 

 

Uwaga:

 

Ponieważ taryfy zmieniają się w trakcie miesiąca opłaty abonamentowe za miesiąc maj 2020 roku będą przeliczane proporcjonalnie.

 

 Zarządzenie Nr 01/01/2019

 Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu w sprawie ustalenia cennika usług.

 

 

§ 1

Z dniem 01.01.2019 r. na podstawie uchwały nr IX/54/15 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą: „Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklańcu” ustala się następujący cennik na usługi wykonywane przez poszczególne komórki organizacyjne zakładu:

 

·   Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na zlecenie do 4 m3 wynosi 62,96  zł netto  (68,00 zł brutto) +  koszt utylizacji  25,00 zł netto (27,00 zł brutto) = 87,96 zł netto (95,00 zł brutto)

·   Cena za wywóz nieczystości płynnych dla odbiorców indywidualnych zostaje pomniejszona o utylizację 25 zł netto (27,00 zł brutto) i wynosi 62,96 zł netto (68,00 zł brutto)

·   Cena dla odbiorców indywidualnych za każdy następny m3 wynosi 15,74 zł netto (17,00 zł brutto)

·   Cena dla pozostałych odbiorców za każdy następny m3 wynosi 21,99 zł netto / 23,75 zł brutto
[15,74 zł netto/m3 (17,00 zł brutto/m3) + 6,25 zł netto/m3  (6,75 zł brutto/m3)]

·    Utylizacja ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków w Świerklańcu – 6,25 zł netto/ m3 (6,75 zł brutto/m3)

 Uzgodnienia branżowe – mapa formatu A4 do A3 50 zł netto (w przypadku map wielkoformatowych lub kilku map formatu A4 do A3 opłata stanowi wielokrotność ceny podstawowej w oparciu o format A3).

·   uzgodnienie projektu technicznego przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego, sieci wod.-kan. - 50 zł netto

·    nadzór branżowy 50 zł/godz. Obliczany na podstawie potwierdzonych przez zleceniodawcę kart pobytu na budowie.

·    przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne oraz inne prace zlecone obliczane wg. odrębnej kalkulacji. Stawka roboczogodziny 15,22 zł + pozostałe składniki

·    wykrywanie na zlecenie awarii wodociągowych na terenie gminy Świerklaniec podmiotom posiadającym wewnętrzną sieć wodociągową 150 zł/godz. pracy sprzętu

·   przywrócenie dostawy wody po okresie zimowym na żądanie klienta obliczane wg. odrębnej kalkulacji. Stawka roboczogodziny 15,22 zł + pozostałe składniki

·   odbiór i plombowanie podlicznika obliczane wg. odrębnej kalkulacji. Stawka roboczogodziny 15,22 zł + pozostałe składniki

Do powyższych cen należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT wg. obowiązujących przepisów.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu.

Zarządzenie otrzymują do stosowania Kierownik działu Zbytu oraz Z-ca Dyrektora Zakładu ds. Technicznych.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 r.

Jednocześnie traci moc Zarządzenie Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu w sprawie ustalenia cennika usług nr 02/06/2018.