Cennik

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

 

 

Na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.RET.070.7.97.2018.EK, a także załącznika nr 3 do Uchwały Nr II/25/18 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Świerklaniec na 2019 rok, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu ogłasza wprowadzenie z dniem 26.05.2019 r. następujących cen i stawek opłat:

 

1 . Dla gospodarstw domowych:

 

a)  Opłata za 1 m3  wody wyniesie netto  6,84 zł (brutto:  7,39 zł ).

Opłata abonamentowa za gotowość dostawy wody wyniesie netto  5,30 zł (brutto:  5,72 zł).

 

b)  Opłata za 1 m3  ścieków wyniesie  netto  7,88 zł (brutto:  8,51 zł).

     Opłata abonamentowa za gotowość odbioru ścieków wyniesie netto  7,42 zł (brutto:  8,01 zł).

 

 

2.  Dla pozostałych odbiorców 

 

a)  Opłata za 1 m3 dostarczonej wody wyniesie netto  6,84 zł (brutto:  7,39 zł).

Opłata abonamentowa za gotowość dostawy wody wyniesie netto  5,30 zł (brutto:  5,72 zł).

 

b)  Opłata za 1 m3  ścieków wyniesie  netto  9,05 zł  (brutto:  9,77 zł).

     Opłata abonamentowa za gotowość odbioru ścieków wyniesie netto  7,42 zł (brutto:  8,01 zł).

 

Powyższe ceny obowiązują do 31.12.2019 r.

 

Szczegółowa taryfa opłat za okres od  26.05.2018 r. do  25.05.2021 r. jest do wglądu w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu.

 

 

Uwaga:

 

Ponieważ taryfy zmieniają się w trakcie miesiąca opłaty abonamentowe za miesiąc maj 2019 roku będą przeliczane proporcjonalnie i wynoszą:

 

Opłata abonamentowa za gotowość dostawy wody wyniesie netto  5,06 zł (brutto:  5,46 zł).

 

Opłata abonamentowa za gotowość odbioru ścieków wyniesie netto  7,08 zł (brutto:  7,65 zł).

 

 

 Zarządzenie Nr 01/01/2019

 Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu w sprawie ustalenia cennika usług.

 

 

§ 1

Z dniem 01.01.2019 r. na podstawie uchwały nr IX/54/15 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą: „Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklańcu” ustala się następujący cennik na usługi wykonywane przez poszczególne komórki organizacyjne zakładu:

 

·   Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na zlecenie do 4 m3 wynosi 62,96  zł netto  (68,00 zł brutto) +  koszt utylizacji  25,00 zł netto (27,00 zł brutto) = 87,96 zł netto (95,00 zł brutto)

·   Cena za wywóz nieczystości płynnych dla odbiorców indywidualnych zostaje pomniejszona o utylizację 25 zł netto (27,00 zł brutto) i wynosi 62,96 zł netto (68,00 zł brutto)

·   Cena dla odbiorców indywidualnych za każdy następny m3 wynosi 15,74 zł netto (17,00 zł brutto)

·   Cena dla pozostałych odbiorców za każdy następny m3 wynosi 21,99 zł netto / 23,75 zł brutto
[15,74 zł netto/m3 (17,00 zł brutto/m3) + 6,25 zł netto/m3  (6,75 zł brutto/m3)]

·    Utylizacja ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków w Świerklańcu – 6,25 zł netto/ m3 (6,75 zł brutto/m3)

________________________________________________________________________________

·    Uzgodnienia branżowe – mapa formatu A4 do A3 50 zł netto (w przypadku map wielkoformatowych lub kilku map formatu A4 do A3 opłata stanowi wielokrotność ceny podstawowej w oparciu o format A3).

·   uzgodnienie projektu technicznego przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego, sieci wod.-kan. - 50 zł netto

·    nadzór branżowy 50 zł/godz. Obliczany na podstawie potwierdzonych przez zleceniodawcę kart pobytu na budowie.

·    przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne oraz inne prace zlecone obliczane wg. odrębnej kalkulacji. Stawka roboczogodziny 15,22 zł + pozostałe składniki

·    wykrywanie na zlecenie awarii wodociągowych na terenie gminy Świerklaniec podmiotom posiadającym wewnętrzną sieć wodociągową 150 zł/godz. pracy sprzętu

·   przywrócenie dostawy wody po okresie zimowym na żądanie klienta obliczane wg. odrębnej kalkulacji. Stawka roboczogodziny 15,22 zł + pozostałe składniki

·   odbiór i plombowanie podlicznika obliczane wg. odrębnej kalkulacji. Stawka roboczogodziny 15,22 zł + pozostałe składniki

Do powyższych cen należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT wg. obowiązujących przepisów.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu.

Zarządzenie otrzymują do stosowania Kierownik działu Zbytu oraz Z-ca Dyrektora Zakładu ds. Technicznych.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 r.

Jednocześnie traci moc Zarządzenie Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu w sprawie ustalenia cennika usług nr 02/06/2018.

 

 


 Zarządzenie Nr 02/06/2018 

Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu w sprawie ustalenia cennika usług.

 

§ 1

Z dniem 01.07.2018 r. na podstawie uchwały nr IX/54/15 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą: „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu” ustala się następujący cennik na usługi wykonywane przez poszczególne komórki organizacyjne zakładu:

 

·   Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na zlecenie do 4 m3 wynosi 48,15  zł netto +  koszt utylizacji  25 zł netto – 73,15 zł netto.

·   Cena za wywóz nieczystości płynnych dla odbiorców indywidualnych zostaje pomniejszona o utylizację 25 zł netto i wynosi 48,15 zł netto

·   Cena dla odbiorców indywidualnych za każdy następny m3 wynosi 12,04 zł netto

·   Cena dla pozostałych odbiorców za każdy następny m3 wynosi 18,29 zł netto (12,04 zł netto/m3 + 6,25 zł netto/m3)

·    Utylizacja ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków w Świerklańcu – 6,25 zł netto/ m3.

·    Uzgodnienia branżowe – mapa formatu A4 do A3 50 zł netto (w przypadku map wielkoformatowych lub kilku map formatu A4 do A3 opłata stanowi wielokrotność ceny podstawowej w oparciu o format A3).

·   uzgodnienie projektu technicznego przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego, sieci wod.-kan. - 50 zł netto

·    nadzór branżowy 50 zł/godz. Obliczany na podstawie potwierdzonych przez zleceniodawcę kart pobytu na budowie.

·    przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne oraz inne prace zlecone obliczane wg. odrębnej kalkulacji. Stawka roboczogodziny 15,22 zł + pozostałe składniki

·    wykrywanie na zlecenie awarii wodociągowych na terenie gminy Świerklaniec podmiotom posiadającym wewnętrzną sieć wodociągową 150 zł/godz. pracy sprzętu

·   przywrócenie dostawy wody po okresie zimowym na żądanie klienta obliczane wg. odrębnej kalkulacji. Stawka roboczogodziny 15,22 zł + pozostałe składniki

·   odbiór i plombowanie podlicznika obliczane wg. odrębnej kalkulacji. Stawka roboczogodziny 15,22 zł + pozostałe składniki

Do powyższych cen należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT wg. obowiązujących przepisów.


§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu.

Zarządzenie otrzymują do stosowania Kierownik działu Zbytu oraz Z-ca Dyrektora Zakładu ds. Technicznych.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.07.2018 r.

 

Jednocześnie traci moc Zarządzenie Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu w sprawie ustalenia cennika usług nr 04/04/2018.


 

O G Ł O S Z E N I E

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

Na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.RET.070.7.97.2018.EK, a także z załącznika nr 3 do Uchwały nr LII/348/17 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Świerklaniec na 2018 roku, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu ogłasza wprowadzenie z dniem 25.05.2018 r. następujących cen i stawek opłat:

1. Dla gospodarstw domowych:

a)     Opłata za 1 m3 wody wyniesie netto 5,87 zł (brutto: 6,34 zł).
Opłata abonamentowa za gotowość dostawy wody wyniesie netto 5,00 zł (brutto: 5,40 zł)

b)     Opłata za 1 m3 ścieków wyniesie netto 7,00 zł (brutto: 7,56 zł).
Opłata abonamentowa za gotowość odbioru ścieków wyniesie netto 7,00 zł (brutto: 7,56 zł).


2. Dla pozostałych odbiorców:

a)     Opłata za 1 m3 dostarczonej wody wyniesie netto 6,67 zł (brutto: 7,20 zł).
Opłata abonamentowa za gotowość dostawy wody wyniesie netto 5,00 zł (brutto: 5,40 zł).

b)     Opłata za 1 m3 ścieków wyniesie netto 8,17 zł (brutto: 8,82 zł).
Opłata abonamentowa  za gotowość odbioru ścieków wyniesie netto 7,00 zł (brutto: 7,56 zł).


Powyższe ceny obowiązują do 31.12.2018 r.

 

Szczegółowa taryfa opłat za okres od 25.05.2018 r. do 24.05.2021 r. jest do wglądu w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu.


 

Zarządzenie Nr 04/04/2018

 Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu w sprawie ustalenia cennika usług.

 

§ 1

Z dniem 01.05.2018 r. na podstawie uchwały nr IX/54/15 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą: „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu” ustala się następujący cennik na usługi wykonywane przez poszczególne komórki organizacyjne zakładu:

 

·  Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na zlecenie do 4 m3 wynosi 48,15  zł netto +  koszt utylizacji  25 zł netto – 73,15 zł netto.

·  Cena za wywóz nieczystości płynnych dla odbiorców indywidualnych zostaje pomniejszona o utylizację 25 zł netto i wynosi 48,15 zł netto

·  Cena dla odbiorców indywidualnych za każdy następny m3 wynosi 12,04 zł netto

·  Cena dla pozostałych odbiorców za każdy następny m3 wynosi 18,29 zł netto (12,04 zł netto/m3 + 6,25 zł netto/m3)

·   Utylizacja ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków w Świerklańcu – 6,25 zł netto/ m3.

·   Uzgodnienia branżowe – mapa formatu A4 do A3 50 zł netto (w przypadku map wielkoformatowych lub kilku map formatu A4 do A3 opłata stanowi wielokrotność ceny podstawowej w oparciu o format A3).

·  uzgodnienie projektu technicznego przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego, sieci wod.-kan. - 50 zł netto

·   nadzór branżowy 50 zł/godz. Obliczany na podstawie potwierdzonych przez zleceniodawcę kart pobytu na budowie.

·   przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne oraz inne prace zlecone obliczane wg. odrębnej kalkulacji. Stawka roboczogodziny 15,22 zł + pozostałe składniki

·   wykrywanie na zlecenie awarii wodociągowych na terenie gminy Świerklaniec podmiotom posiadającym wewnętrzną sieć wodociągową 150 zł/godz. pracy sprzętu

Do powyższych cen należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT wg. obowiązujących przepisów.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu.

Zarządzenie otrzymują do stosowania Kierownik działu Zbytu oraz Z-ca Dyrektora Zakładu ds. Technicznych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.05.2018 r.
Jednocześnie traci moc Zarządzenie Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu w sprawie ustalenia cennika usług nr 01/02/2018.Zarządzenie Nr 01/02/2018
Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu w sprawie ustalenia cennika usług.

 

 

§ 1

Z dniem 01.02.2018 r. ustala się następujący cennik na usługi wykonywane przez poszczególne komórki organizacyjne zakładu:

 

·   wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na zlecenie 12,04 zł/m3 +   koszt utylizacji  6,25 zł/m318,29 zł netto/m3. Cena za wywóz nieczystości płynnych dla odbiorców indywidualnych zostaje pomniejszona o utylizację
6,25 zł/m3 i wynosi 12,04 zł netto/m3.

·   utylizacja ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków w Świerklańcu – 6,25 zł/ m3.

·   uzgodnienia branżowe – mapa formatu A4 do A3 - 50 zł (w przypadku map wielkoformatowych lub kilku map formatu A4 do A3 opłata stanowi wielokrotność ceny podstawowej w oparciu o format A3).

·  uzgodnienie projektu technicznego przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego, sieci wod.-kan. - 50 zł

·   nadzór branżowy 50 zł/godz. Obliczany na podstawie potwierdzonych przez zleceniodawcę kart pobytu na budowie.

·   przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne oraz inne prace zlecone obliczane wg. odrębnej kalkulacji. Stawka roboczogodziny 15,22 zł + pozostałe składniki

·   wykrywanie na zlecenie awarii wodociągowych na terenie gminy Świerklaniec podmiotom posiadającym wewnętrzną sieć wodociągową 150 zł/godz. pracy sprzętu

Do powyższych cen należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT wg. obowiązujących przepisów.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu.

Zarządzenie otrzymują do stosowania Kierownik działu Zbytu oraz Z-ca Dyrektora Zakładu ds. Technicznych.


§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.02.2018 r.

 

 O G Ł O S Z E N I E

 

 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

 

Zgodnie z art. 24 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. z poźn. zm., oraz Uchwałą Nr XXXIX/248/17 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Świerklaniec, a także Uchwałą Nr XXXIX/257/17 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych dla  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu na 2017 rok, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu ogłasza wprowadzenie z dniem 01 kwietnia 2017 r. następujących cen i stawek opłat:

 

1 . Dla gospodarstw domowych:

 

a) Opłata za 1 m3  wody wyniesie netto  5,87 zł  (brutto:  6,34 zł ).

Opłata abonamentowa za gotowość dostawy wody wyniesie netto  5,00 zł  
    (brutto:  5,40 zł).

 

b) Opłata za 1 m3  ścieków wyniesie  netto  7,00 zł  (brutto:  7,56 zł).

    Opłata abonamentowa za gotowość odbioru ścieków wyniesie netto  7,00 zł

    (brutto:  7,56 zł).

 

 

2.  Dla pozostałych odbiorców 

 

a) Opłata za 1 m3 dostarczonej wody wyniesie netto  6,67 zł  (brutto:  7,20 zł).

Opłata abonamentowa za gotowość dostawy wody wyniesie netto  5,00 zł
    (brutto:  5,40 zł).

 

b) Opłata za 1 m3  ścieków wyniesie  netto  8,17 zł  (brutto:  8,82 zł).

    Opłata abonamentowa za gotowość odbioru ścieków wyniesie netto  7,00 zł

    (brutto:  7,56 zł).

 

 

Szczegółowa taryfa opłat za okres od  01.04.2017 do 31.03.2018  jest do wglądu w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu.

 

 OGŁOSZENIE

 

 

 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu.

 

 

Zgodnie z art. 24 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. z późn. zm., oraz Uchwałą Rady Gminy XXIII/136/16 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
w Gminie Świerklaniec, a także Uchwałą nr XXV/160/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu na rok 2016, Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklańcu ogłasza  wprowadzenie z dniem
01 kwietnia 2016 r. następujących cen i stawek opłat:

 

 

1.   Dla gospodarstw domowych:

 

a)    Opłata za 1 m3wody  wyniesie netto 5,85 zł (brutto: 6,32 zł).

Opłata abonamentowa za gotowość dostawy wody wyniesie 4 zł netto (brutto: 4,32 zł).

 

b)    Opłata za 1 m3 ścieków wyniesie netto 6,78 zł (brutto: 7,32 zł).

Opłata abonamentowa za gotowość odbioru ścieków wyniesie 6 netto (brutto: 6,48 zł).

 

 

2.   Dla pozostałych odbiorców:

 

a)    Opłata za 1 m3 dostarczonej  wody  wyniesie netto 6,65 zł
(brutto: 7,18 zł).

Opłata abonamentowa za gotowość dostawy wody wyniesie 4 zł netto (brutto: 4,32 zł).

 

b)    Opłata za 1 m3 ścieków wyniesie netto 7,95 zł (brutto: 8,59 zł).

Opłata abonamentowa za gotowość odbioru ścieków wyniesie 6 zł netto

(brutto: 6,48 zł).

 

Szczegółowa taryfa opłat za okres od 01.04.2016 do 31.03.2017 jest do wglądu w Zakładzie  Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu.

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu zgodnie z uchwałą Rady Gminy NR XXIII/136/16  z dnia 25 lutego 2016 r. ogłasza taryfy za zbiorowe zaopatrzenie wody i odprowadzanie ścieków.

 

Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki

 

 Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę

 

Lp.

Taryfowa  grupa odbiorców usług

 

Wyszczególnienie

 

Cena netto w złotych

 

 

 

Cena brutto w złotych

 

 

1.

Gospodarstwa domowe

1. Cena za dostarczoną wodę (zł/m3)

2. Opłata  abonamentowa  (zł/odbiorcę/m-c)

Rodzaje stawek abonamentowych

-stawka opłat abonamentowych za utrzymanie
w gotowości urządzeń wodociągowych odbiorca/m-c

1. odbiorca rozliczany wg wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego oraz odbiorca rozliczany wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

 

a) dla dostarczania wody

b) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

6,65

 

Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorcę/m-c)

 

 

 

 

4,00

 

 
 

10,00

 

7,18

 

Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorcę/m-c)

 

 

 

 

4,32

 

 

 
10,80

 

2

Pozostali odbiorcy oraz cena na cele p.poż.

1. Cena za dostarczoną wodę (zł/m3)

2. Opłata  abonamentowa  (zł/odbiorcę/m-c)

Rodzaje stawek abonamentowych

-stawka opłat abonamentowych za utrzymanie
w gotowości urządzeń wodociągowych odbiorca/m-c

1. odbiorca rozliczany wg wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego oraz odbiorca rozliczany wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

 

a) dla dostarczania wody

b) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

6,65

 

Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorcę/m-c)

 

 

 

 

 

 

4,00

 

            10,00

  

7,18

 

Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorcę/m-c)

 

 

 

 

 

 

4,32

 

             10,80

 

 Wysokość cen i stawek za odprowadzone ścieki

Lp.

Taryfowa  grupa odbiorców usług

 

Wyszczególnienie

 

Cena netto w złotych

 

Cena brutto w złotych

1.

Gospodarstwa domowe

1. Cena za odprowadzone ścieki (zł/m3)

2. Opłata  abonamentowa  (zł/odbiorcę/m-c)

Rodzaje stawek abonamentowych

-stawka opłat abonamentowych za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych odbiorca/m-c

1. odbiorca rozliczany wg wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego oraz odbiorca rozliczany wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

 

a) dla dostawcy ścieków

 

 

12,73

 

Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorcę/m-c)

 

 

 

 

 

 

6,00

 

13,75

 

Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorcę/m-c)

 

 

 

 

 

 

6,48

2

Pozostali odbiorcy oraz cena na cele p.poż.

1. Cena za odprowadzone ścieki (zł/m3)

2. Opłata  abonamentowa  (zł/odbiorcę/m-c)

Rodzaje stawek abonamentowych

-stawka opłat abonamentowych za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych odbiorca/m-c

1. odbiorca rozliczany wg wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego oraz odbiorca rozliczany wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

 

a) dla dostawcy ścieków

 

12,73

 

Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorcę/m-c)

 

 

 

 

 

 

6,00

 

13,75

 

Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorcę/m-c)

 

 

 

 

 

 

6,48

 Powyższe taryfy nie obejmują dopłat do cen wody i ścieków z budżetu Gminy.


 


 


 

 

 

 

 

CENY WODY I ŚCIEKÓW

OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1 KWIETNIA 2015


Gospodarstwa domowe:

Opłata za 1 m3 wody – 5,71 zł netto, 6,17 zł brutto

Opłata abonamentowa za gotowość dostawy wody – 4 zł netto, 4,32 zł brutto

 

Opłata za 1 m3 ścieków – 5,56 zł netto, 6,00 zł brutto

Opłata abonamentowa za gotowość odbioru ścieków – 4 zł netto, 4,32 zł brutto

 

Pozostali odbiorcy:

Opłata za 1 m3 dostarczonej wody – 6,65 zł netto, 7,18 zł brutto

Opłata abonamentowa za gotowość dostawy wody – 4 zł netto, 4,32 zł brutto

 

Opłata za 1 m3 ścieków – 6,73 zł netto, 7,27 zł brutto

 

Opłata abonamentowa za gotowość odbioru ścieków – 4 zł netto, 4,32 zł brutto