Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu.

 • Data publikacji strony internetowej:2010-06-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2020-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna  z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. Zdjęcia i grafiki w serwisie nie mają alternatywnych opisów, ich treść jest niedostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych. Alternatywne opisy będą dodawane do nowych zdjęć i grafik oraz stopniowo dodawane do starszych zdjęć i grafik.

2. Teksty nie były formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Nowe teksty będą formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2020-03-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2020-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Boncol.
 • E-mail: zwik@zwik-s.pl
 • Telefon: 32 284-46-17

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu
 • Adres: 42-622 Orzech, ul. Łąkowa 16H
 • E-mail: zwik@zwik-s.pl
 • Telefon: 322844617

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres siedziby Zakładu: 42-622 Orzech, ul. Łąkowa 16H

1. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazd). Brak obszarów kontroli.
2. Korytarz znajdujący się w Dziale Sprzedaży i Obsługi Klienta jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Interesant może załatwić tam wszystkie sprawy. W budynku nie ma windy.
3. Na terenie parkingu wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Zlokalizowane jest na wprost bramy wjazdowej po prawej stronie (najbliżej budynku). Korzystać z niego mogą osoby, których samochód jest odpowiednio oznakowany (naklejka z symbolem inwalidy).
4. Osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu do budynku z psem asystującym.
5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
2. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
3. Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i  porządkującej funkcji nagłówków.
4. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
5. Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
6. Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
7. Staramy się pisać zrozumiałe teksty.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

1.Oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok