Strona główna


Zalew Nakło-ChechłoZe względu na epidemię COVID-19 w 2020 roku nie będzie na terenie Zalewu Nakło-Chechło tzw. miejsc tymczasowo wyznaczonych do kąpieli. Nieczynne będzie także pole biwakowe przy ul. Rekreacyjnej. W jego miejscu utworzony został parking specjalny, otwarty w wyznaczonych godzinach.

Osoby, które w tym sezonie kąpią się w Zalewie, robią to na własną odpowiedzialność. Epidemia pokrzyżowała przygotowania do sezonu letniego i Gmina Świerklaniec musiała zrezygnować z organizacji tymczasowych kąpielisk strzeżonych przez ratowników. O bezpieczeństwo na wodzie zadba jednak Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które w porozumieniu z gminą będzie patrolować akwen z łodzi motorowej. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo osobom wypoczywającym, gmina Świerklaniec zleci także jednostkom OSP ze swojego terenu dyżury zabezpieczenia przeciwpożarowego i ratownictwa medycznego w weekendy i święta. Tak jak to miało miejsce w ubiegłych latach – strażacy będą wtedy obecni w miejscu tzw. pola biwakowego. Dodatkowo w sezonie letnim gmina finansowo wesprze dodatkowe patrole Policji.

W tym sezonie nieczynne jest pole biwakowe przy ul. Rekreacyjnej (w sensie pełnej dostępności czyli możliwości korzystania z kontenerów kąpielowych, dostępu do prądu i toalet). W obecnym reżimie sanitarnym gmina nie jest w stanie zapewnić odpowiednich warunków wypoczywającym. W tym roku na miejscu pola biwakowego utworzony został parking specjalny, dostępny dla wszystkich w godzinach 8:00-22:00. Można na nim przebywać, plażować, zrobić grilla, ognisko etc., ale bez możliwości pozostania na noc. Za wjazd i postój pojazdu na tym parkingu obowiązuje opłata w wysokości 15 zł/dzień. Kiedy pojazd wyposażony jest w przyczepę wjazd i postój kosztuje 30 zł/dzień. Brama wjazdowa na parking specjalny będzie zamykana o godz. 22:00, dlatego posiadacze pojazdów muszą go do tego czasu opuścić.

Przypominamy, że na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Zalew Nakło-Chechło w dalszym ciągu obowiązuje regulamin korzystania z obiektu. Opłaty za wjazd nie zostały zmienione w odniesieniu do lat ubiegłych i wynoszą: 8 zł / dzień w tygodniu oraz 15 zł / dzień w weekendy i święta. Dojazd do Zalewu możliwy jest od strony Tarnowskich Gór i Miasteczka Śląskiego.

Uwaga: Opłata poniesiona za postój na parkingu specjalnym nie zwalnia z dokonania wcześniejszej opłaty za wjazd na teren Ośrodka Wypoczynkowego Zalew Nakło-Chechło.

Ze względu na stan epidemii w dalszym ciągu obowiązuje nas zasada dystansu społecznego. Przypominamy, że bezpieczna odległość od innych ludzi to 2m. Jeśli nie ma możliwości zachowania dystansu, obowiązuje nas (nawet na świeżym powietrzu) zakrywanie ust i nosa.

Apelujemy do użytkowników Zalewu Nakło-Chechło o rozwagę. Pamiętajmy, że nasze zdrowie i życie są najważniejsze, dlatego dbajmy o bezpieczeństwo. Stosujmy się do zaleceń i rozwagą korzystajmy akwenu. Wypoczywajmy odpowiedzialnie!


 

Plakat Koronawirus Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem

 


!!! INFORMACJE W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA !!!


Prosimy o powstrzymanie się od osobistego załatwiania spraw w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu. Pisma i innego rodzaju dokumenty proponujemy składać w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP oraz poczty elektronicznej na adres zwikswierklaniec@gmail.com


Na czas zagrożeniem koronawirusem (COVID-19) w celu zminimalizowania możliwości jego rozprzestrzenienia inkasentki zaprzestają pobierania gotówki od Klientów oraz odczytywania wodomierzy. Faktury będą wystawiane na podstawie prognozy obliczanej z średniego zużycia z poprzednich miesięcy obrachunkowych. Istnieje jednak możliwość podawania wskazań wodomierza telefonicznie bezpośrednio do inkasentki obsługującej Państwa rejon oraz za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi (IBO).


vAby podać odczyt inkasentce:

 Na fakturze znajdują się informacje jaki inkasent obsługuje państwa posesję  (Wystawił: MA lub WB na dole faktury). Bezpośredni kontakt telefoniczny do inkasentki znajduję się poniżej:

MA 694-284-936

WB 662-229-535

Aby przekazać wskazanie wodomierza należy podać nr klienta, nazwisko oraz bieżący stan wodomierza.


v  Dla osób, które chcą podać odczyt za pośrednictwem internetu, a jeszcze nie posiadają internetowego konta IBO

 

Uruchomiliśmy dla Państwa możliwość samodzielnego założenia konta bezpośrednio na stronie:

https://ibo.zwik-s.pl/client/konto/Register.aspx

 

 

Dzięki tej usłudze Klient posiadający dostęp do Internetu z dowolnego miejsca i dowolnej porze będzie mógł sprawdzić stan swoich płatności i przejrzeć historie swoich rozliczeń. IBO pozwoli na pobranie podstawowych dokumentów. Umożliwi także przeanalizowanie zużyć za dowolny okres rozliczeniowy.

 
 

Aby dokonać rejestracji wystarczy posiadać ostatnią fakturę za wodę.

 

Poniżej prezentujemy kroki rejestracji:

 

Wpisać w przeglądarce internetowej adres strony:   ibo.zwik-s.pl

 

 

 

            Po założeniu konta należy otworzyć wygenerowaną wiadomość z linkiem weryfikacyjnym

            przesłaną na podany w czasie rejestracji adres poczty elektronicznej. 

            Płatności można regulować na rachunek bankowy 96 8467 0001 0000 0013 3000 0001

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


 


KOMUNIKAT

 

 

Uprzejmie informujemy, że Zakład został przeniesiony do nowej siedziby, tj. 42-622 Orzech, ul. Łąkowa 16H.


 

 


KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i danych jest:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu ul. Łąkowa 16H, 42-622 Orzech

Administrator powołał Inspektora danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:
Robert Pigulla, e-mail: rodo.zwik@gmail.com

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 b  RODO.  tj. w oparciu
o niezbędność przetwarzania  do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy
 o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzania ścieków i ewentualnie – w przypadku zawarcia umowy- w oparciu o niezbędność jej wykonania.

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
Dane osobowe pozyskane w toku dotychczasowej współpracy lub pozyskane od Państwa dobrowolnie w trakcie nawiązywania współpracy, będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody w celach związanych z komunikacją pomiędzy Panem/Panią a administratorem danych i realizacją usług świadczonych przez ZWiK Świerklaniec.

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:
W razie konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem przy realizacji celu dla którego zostały udostępnione oraz uprawnionym organom.

Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia działań weryfikacyjnych zmierzających do zawarcia umowy i ewentualnie przez czas trwania owej umowy, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów powszechnie obowiązujących, w tym także obowiązku archiwizacyjnego, w zależności, który z tych terminów będzie dłuższy.

 

Ma Pani/Pan prawo do:
1. Dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania.
2. Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych.
3. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
4. Przenoszenia danych.
5. Cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych.
6. Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Dane kontaktowe:
Z administratorem danych można kontaktować się:
1. Pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej.
2.  Za pomocą poczty elektronicznej na adres:  rodo.zwik@gmail.com


 


SZANOWNY KLIENCIE!


Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu (zwany dalej ZWiK) informuje Państwa, jako Odbiorców o obowiązku korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami (Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, 1495), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. Nr 75 poz. 690 z późn. zm., zawartą umową oraz regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków), w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez ZWiK Świerklaniec oraz nie utrudniający działalność przedsiębiorstwa.

 

Odbiorcy są zobowiązani do:

 1. użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek między innymi cofania się wody z instalacji wodociągowej, ciepłej wody użytkowej lub wody
z instalacji CO,

2. montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych.

W zakresie zabezpieczenia przed wtórnym zanieczyszczeniem wody wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi w/w rozporządzenie oraz PN-EN 1717 z 23 października 2003r. stawia następujące wymagania do obowiązkowego stosowania:

• §113.7 w/w rozporządzenia określa – „instalacja wodociągowa powinna mieć zabezpieczenia uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych, określonymi w Polskiej Normie dotyczącej projektowania instalacji wodociągowej,”

• §115.1 rozporządzenia – „na każdym połączeniu wewnętrznej instalacji wodociągowej zimnej wody lub zewnętrznej na terenie działki budowlanej z siecią wodociągową, powinien być zainstalowany zestaw wodomierza głównego zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących zabudowy zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych dla wodomierzy,”

• §115.2 „za każdym zestawem wodomierza głównego od strony instalacji należy zainstalować zabezpieczenie, o którym mowa w §113.7” tj. zawór antyskażeniowy,

3. weryfikacji poprawności działania zaworu antyskażeniowego Zakres przeglądu (raz na 12 miesięcy):

 • wizualne sprawdzenie zaworu (wycieki, korozja powierzchni, itp.).

• sprawdzenie poprawności działania (szczelności zaworu) za pomocą kurka upustowego.

 

Przykładowy zalecany schemat montażu zestawu wodomierzowego
wraz z zabezpieczeniem antyskażeniowym

 

Mając na uwadze fakt, iż część naszych klientów nie wyposażyło swojej instalacji wewnętrznej w ten jakże ważny i konieczny element, prosimy o niezwłoczny montaż zaworu antyskażeniowego (w przypadku jego braku) na będącej własnością Odbiorcy instalacji wewnętrznej.

Inkasenci naszej firmy będą na bieżąco odnotowywać fakt montażu w/w zaworu. Brak zaworu zwrotnego może spowodować skażenie sieci wodociągowej związane z przedostaniem się do jej wnętrza substancji stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia Odbiorców wody. Skażenie spowodowało by konieczność zamknięcia dostawy wody oraz wykonanie dezynfekcji i płukanie sieci które to koszty poniesie Odbiorca.

Informujemy, że podczas wymiany wodomierza głównego przez pracowników Zakładu istniej możliwość zlecenia montażu zaworu antyskażeniowego. Koszt jaki Państwo ponoszą to cena zakupu zaworu antyskażeniowego zgodnie z obowiązującymi cenami na rok 2019 wynikającymi z przetargu nieograniczonego na zakup armatury (DN 20 – 30,75 zł; DN 25 - 43,05 zł). Bezpłatny montaż zaworu dotyczy wyłącznie Odbiorców których instalacja wodociągowa pozwala na montaż zaworu podczas rutynowej wymiany wodomierza.

Poniżej przedstawiamy wymagany zawór antyskażeniowy w zależności od rodzaju przyłącza wodociągowego:

 


 

INFORMACJA

 

W związku z ogromną popularnością Internetowego Biura Obsługi (IBO) uruchomiliśmy dla Państwa możliwość samodzielnego założenia konta bezpośrednio na stronie:


https://ibo.zwik-s.pl/client/konto/Register.aspx


Dzięki tej usłudze Klient posiadający dostęp do Internetu z dowolnego miejsca i dowolnej porze będzie mógł sprawdzić stan swoich płatności i przejrzeć historie swoich rozliczeń. IBO pozwoli na pobranie podstawowych dokumentów. Umożliwi także przeanalizowanie zużyć za dowolny okres rozliczeniowy.


Aby dokonać rejestracji wystarczy posiadać ostatnią fakturę za wodę.

 

Zachęcamy do skorzystania z nowej funkcjonalności.

  


  

INFORMACJA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI

  

W dniu wywozu szamba proszę nie parkować w okolicy bramy wjazdowej i zbiornika.

Dodatkowo przypominamy o konieczności sprawdzenia pokryw w dniu realizacji usługi - zwłaszcza w okresie zimowym.

W przypadku braku możliwości dojazdu lub zamarzniętych/zablokowanych klap usługa nie zostanie zrealizowana. 

 Zmiana godzin pracy ZWIK Świerklaniec:

poniedziałki 07:00 - 17:00

wtorki, środy, czwartki 07:00 - 15:00 

piątki 07:00 - 13:00

 NFORMACJA DOTYCZY DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie).

W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane będą, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt. a, b, c oraz f (w odniesieniu do niżej wymienionych punktów):

§   w celu zawarcia i realizacji umowy i będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia jej realizacji,

§   w celu przedstawienia oferty usług własnych i wówczas będą przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu marketingowego,

§   w celu odzyskania należności z tytułu sprzedaży usług oraz abyśmy mogli tworzyć statystyki, zestawienia i analizy na potrzeby własne; w tym zakresie dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od odzyskania należności lub wykonania ostatniej czynności na danych osobowych w procesie windykacji.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy lub prowadzenie działań marketingowych.

W przypadku przedstawicieli kontrahentów, ich dane zostały pozyskane bezpośrednio od kontrahentów, których reprezentują lub z publicznie dostępnych źródeł.

Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne.

Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Z Inspektorem ochrony danych osobowych w mogą się Państwo kontaktować pod adresem: rodo.zwik@gmail.com.

Powyższe informacje mają zastosowanie także do wszystkich przedstawicieli naszych kontrahentów, dlatego uprzejmie prosimy o ich dystrybucję do tychże osób.

Niniejsze pismo nie zmienia warunków umowy łączącej strony i ma charakter czysto informacyjny z datą wejścia w życie od dnia 25 maja 2018. Pismo nie wymaga odpowiedzi.

 

ZWiK Świerklaniec 


 

KOMUNIKAT    

W związku z panującymi silnymi mrozami Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu zwraca się do wszystkich właścicieli i administratorów budynków i obiektów na terenie Gminy Świerklaniec o zabezpieczenie instalacji wodociągowej przed zamarznięciem, w szczególności:

-odwodnienie przewodów doprowadzających wodę do obiektów sezonowych jak ogródki działkowe, rekreacyjne, przydomowe, parcele budowlane, fontanny, baseny itp.

-ocieplenie pomieszczeń nieogrzewanych i niezamieszkałych oraz studni wodomierzowych w celu zabezpieczenia instalacji i wodomierzy przed zamarznięciem,

-zapewnienie możliwości dostępu o każdej porze do armatury odcinającej usytuowanej na terenach parcel prywatnych (hydranty, zasuwy, studnie wodomierzowe)

 

 

Pogotowie Techniczne : Tel. 606-497-269

 
KOMUNIKAT

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu uprzejmie informuje, że wydłużył się termin oczekiwania na realizację usługi wywozu beczkowozem nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych (szamb).

Związane jest to przede wszystkim z prowadzoną przez Gminę Świerklaniec akcją aktualizacji informacji na temat zbiorników oraz konkurencyjną ceną świadczonych przez nasz Zakład usług.

W związku z tym, prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci skorzystania z usługi wywozu nieczystości płynnych. Pozwoli nam to na sprawną realizację Państwa zleceń.

 

Za powstałe niedogodności serdecznie przepraszamy.


 

Wywóz nieczystości płynnych

 

TELEFON:  32 284-46-17 wew. 25 

 

  


INTERNETOWE BIURO OBSŁUGI KLIENTA


nowe rozwiązanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu stworzone z myślą o wszystkich, którzy szukają wygodnej i skutecznej formy zdobywania informacji oraz kontaktowania się z ZWiK.

Szczegóły na temat IBO znajdują się w osobnej zakładce na górze strony.

www.ibo.zwik-s.pl

 WYMIANA UMÓW

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu informuje, że zgodnie
z zaleceniami Urzędu Konkurencji i Konsumentów następuje sukcesywna wymiana umów o dostawę wody i odprowadzanie ścieków

W związku z tym nasz przedstawiciel roznosi nowe umowy do poszczególnych mieszkańców. Osoby, z którymi nie miał możliwości skontaktowania się prosimy o wizytę w siedzibie zakładu.

 


 

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji
oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności