Strona główna

KOMUNIKAT

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu informuje , że w związku z awarią wodociągową w dniu dzisiejszym (tj. 13.08.2019 r.) w miejscowości Świerklaniec nastąpi przerwa w dostawie wody w dn. 13.08.2019 r. na ulicach: Górna od numeru 34, Wolności numery 44-74 Rogowa, Błękitna. Mogą również nastąpić braki wody na ulicach „Osady”. W związku z powyższym informacje dotyczące przerwy w dostawie wody w dniu 14.08.2019r. zostają odwołane.


Za powstałe niedogodności przepraszamy.

 


 

 

KOMUNIKAT

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu informuje, że w związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 14.08.2019r. od godziny 9:00 do zakończenia prac w miejscowości Świerklaniec na ulicach:

- Górna od numeru 34,

- Wolności od numeru 44-74,

- Rogowa, Błękitna.


Mogą również nastąpić chwilowe  braki w dostawie wody na ulicach „Osady” w Świerklańcu.

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy

 INFORMACJA

 

W związku z ogromną popularnością Internetowego Biura Obsługi (IBO) uruchomiliśmy dla Państwa możliwość samodzielnego założenia konta bezpośrednio na stronie:


https://ibo.zwik-s.pl/client/konto/Register.aspx


Dzięki tej usłudze Klient posiadający dostęp do Internetu z dowolnego miejsca i dowolnej porze będzie mógł sprawdzić stan swoich płatności i przejrzeć historie swoich rozliczeń. IBO pozwoli na pobranie podstawowych dokumentów. Umożliwi także przeanalizowanie zużyć za dowolny okres rozliczeniowy.


Aby dokonać rejestracji wystarczy posiadać ostatnią fakturę za wodę.

 

Zachęcamy do skorzystania z nowej funkcjonalności.KOMUNIKAT

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu informuje, że w związku z awarią wodociągową nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 16.07.2019 r. od godziny 9:00 do zakończenia prac w miejscowości Świerklaniec ul. Słoneczna

 

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.


 
INFORMACJA  


W związku z bardzo dużym zainteresowaniem usługi wywozu nieczystości płynnych i brakiem wolnych terminów, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu informuje o wprowadzeniu dodatkowych kursów w soboty.

Ze względu na ograniczone możliwości realizacji zleceń przez ZWiK Świerklaniec, zachęcamy Państwa do skorzystania z usług firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie gminy Świerklaniec. Listę przewoźników oraz numery kontaktowe można znaleźć na naszej stornie internetowej www.zwik-s.pl w zakładce wywóz nieczystości płynnych (http://zwik-s.pl/?pl_wywoz-nieczystosci-plynnych,42).

 

 


 

KOMUNIKAT

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu informuje, że w związku awarią wodociągową nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu dzisiejszym tj. 9 lipca od godziny 9:00 do 11:00   w miejscowości Nakło Śląskie na ulicach: Wieczorka i Szopena

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

  


INFORMACJA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI

  

W dniu wywozu szamba proszę nie parkować w okolicy bramy wjazdowej i zbiornika.

Dodatkowo przypominamy o konieczności sprawdzenia pokryw w dniu realizacji usługi - zwłaszcza w okresie zimowym.

W przypadku braku możliwości dojazdu lub zamarzniętych/zablokowanych klap usługa nie zostanie zrealizowana. 


 

INFORMACJA
Od dnia 1 stycznia 2019 r. zmianie ulega cena wywozu nieczytości płynnych.
Aktualnie obowiązująca stawka za wywóz nieczystości płynnych wynosi 17,00 zł brutto / m3.

 Zmiana godzin pracy ZWIK Świerklaniec:

poniedziałki 07:00 - 17:00

wtorki, środy, czwartki 07:00 - 15:00 

piątki 07:00 - 13:00

 NFORMACJA DOTYCZY DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie).

W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane będą, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt. a, b, c oraz f (w odniesieniu do niżej wymienionych punktów):

§   w celu zawarcia i realizacji umowy i będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia jej realizacji,

§   w celu przedstawienia oferty usług własnych i wówczas będą przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu marketingowego,

§   w celu odzyskania należności z tytułu sprzedaży usług oraz abyśmy mogli tworzyć statystyki, zestawienia i analizy na potrzeby własne; w tym zakresie dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od odzyskania należności lub wykonania ostatniej czynności na danych osobowych w procesie windykacji.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy lub prowadzenie działań marketingowych.

W przypadku przedstawicieli kontrahentów, ich dane zostały pozyskane bezpośrednio od kontrahentów, których reprezentują lub z publicznie dostępnych źródeł.

Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne.

Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Z Inspektorem ochrony danych osobowych w mogą się Państwo kontaktować pod adresem: rodo.zwik@gmail.com.

Powyższe informacje mają zastosowanie także do wszystkich przedstawicieli naszych kontrahentów, dlatego uprzejmie prosimy o ich dystrybucję do tychże osób.

Niniejsze pismo nie zmienia warunków umowy łączącej strony i ma charakter czysto informacyjny z datą wejścia w życie od dnia 25 maja 2018. Pismo nie wymaga odpowiedzi.

 

ZWiK Świerklaniec 


 

KOMUNIKAT    

W związku z panującymi silnymi mrozami Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu zwraca się do wszystkich właścicieli i administratorów budynków i obiektów na terenie Gminy Świerklaniec o zabezpieczenie instalacji wodociągowej przed zamarznięciem, w szczególności:

-odwodnienie przewodów doprowadzających wodę do obiektów sezonowych jak ogródki działkowe, rekreacyjne, przydomowe, parcele budowlane, fontanny, baseny itp.

-ocieplenie pomieszczeń nieogrzewanych i niezamieszkałych oraz studni wodomierzowych w celu zabezpieczenia instalacji i wodomierzy przed zamarznięciem,

-zapewnienie możliwości dostępu o każdej porze do armatury odcinającej usytuowanej na terenach parcel prywatnych (hydranty, zasuwy, studnie wodomierzowe)

 

 

Pogotowie Techniczne : Tel. 606-497-269

 
KOMUNIKAT

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu uprzejmie informuje, że wydłużył się termin oczekiwania na realizację usługi wywozu beczkowozem nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych (szamb).

Związane jest to przede wszystkim z prowadzoną przez Gminę Świerklaniec akcją aktualizacji informacji na temat zbiorników oraz konkurencyjną ceną świadczonych przez nasz Zakład usług.

W związku z tym, prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci skorzystania z usługi wywozu nieczystości płynnych. Pozwoli nam to na sprawną realizację Państwa zleceń.

 

Za powstałe niedogodności serdecznie przepraszamy.


 

Wywóz nieczystości płynnych

 

TELEFON:  32 284-46-17 wew. 25 

 

  


 

INFORMACJA

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu informuje, że w związku z zakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Orzech (ulice: Szkolna, Kopernika, Prusa, Wieczorków) istnieje możliwość podłączenia się do w/w sieci na następujących warunkach:

 - szambo” – (zbiornik na ścieki) należy wyłączyć z użytkowania – wypompować ścieki, taborem asenizacyjnym dostarczyć na oczyszczalnię (należy przedłożyć stosowny dokument)

- domowe przyłącze kanalizacyjne należy włączyć do studzienki kanalizacyjnej znajdującej się na granicy posesji z ominięciem istniejącego „szamba”. Przed zasypaniem przyłącza powiadomić ZWiK Świerklaniec o możliwości kontroli ułożenia rurociągu.

 

TELEFON KONTAKTOWY 32 284-46-17, 606-497-269

 

 

 


 

INFORMACJA


Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu informuje, że zgodnie z ustawą z 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1454) od 1 stycznia 2017 r. zostanie wprowadzona centralizacja rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT.

W związku z powyższym na fakturach VAT sprzedawcą będzie Gmina Świerklaniec, a nie jak było dotychczas Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu.

Nr rachunku bankowego pozostaje bez zmian

   SPRZEDAWCA:                                                 WYSTAWCA:

Gmina Świerklaniec                            Zakład Wodociągów i Kanalizacji

                                                                      w Świerklańcu

   ul. Młyńska 3                                                 ul. Młyńska 3 

        42-622 Świerklaniec                                     42-622 Świerklaniec

NIP: 6452538356                         nr rachunku bankowego:

96 8467 0001 0000 0013 3000 0001

 

Ponadto informujemy, że powyższe zmiany nie wymagają aneksowania zawartych umów.

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: tel. 32 284-46-17 wew. 24 lub 25


INTERNETOWE BIURO OBSŁUGI KLIENTA


nowe rozwiązanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu stworzone z myślą o wszystkich, którzy szukają wygodnej i skutecznej formy zdobywania informacji oraz kontaktowania się z ZWiK.

Szczegóły na temat IBO znajdują się w osobnej zakładce na górze strony.

www.ibo.zwik-s.pl

 


 

INFORMACJA

 

Urząd Gminy Świerklaniec i Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu informuje, że z dniem 11.03.2016 r. rozpocznie się świadczenie usług wywozu nieczystości płynnych własnym taborem. W związku z powyższym zapraszamy do korzystania z usług Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu w zakresie legalnego pozbywania się nieczystości płynnych z szamb oraz podpisywania umów o ich wywóz. Cena wywozu 1 m3 dlamieszkańców Gminy Świerklaniec będzie wynosić 13,00 zł brutto. Kontakt telefoniczny: 32/284-46-17 wew. 25 w godzinach 700 – 1500 w dni robocze. 


 

INFORMACJA

 

W związku z Zarządzeniem Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu oraz na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy – Dz.U. Nr 4, poz. 28; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 224, poz. 1459  oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) informujemy, że w dniu 24.12.2015r. (wigilia) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu będzie nieczynny. W razie awarii czynne jest całodobowe pogotowie wodociągowe nr telefonu:  606-497-269.

  

 

 WYMIANA UMÓW

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu informuje, że zgodnie
z zaleceniami Urzędu Konkurencji i Konsumentów następuje sukcesywna wymiana umów o dostawę wody i odprowadzanie ścieków

W związku z tym nasz przedstawiciel roznosi nowe umowy do poszczególnych mieszkańców. Osoby, z którymi nie miał możliwości skontaktowania się prosimy o wizytę w siedzibie zakładu.

 


 

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji
oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności