ZALEW NAKŁO-CHECHŁO


Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.243.2021

Wójta Gminy Świerklaniec

z dnia 31grudnia 2021 r.

 

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENACH REKREACYJNYCH W OBRĘBIE ZALEWU

 

Lp.

RODZAJ OPŁATY

WYSOKOŚĆ OPŁATY brutto
(z VAT)

1

Opłata za parking pojazdu za wyjątkiem pojazdów jednośladowych od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni świątecznych) oraz w weekendy i dni świąteczne po godzinie 18:001.Uregulowanie opłaty za wjazd pojazdu nie zwalnia z późniejszych opłat wjazdowych ponoszonych na Parkingu Specjalnym (tzw. pole biwakowe).

10,00 zł/dzień1

2

Opłata za parking pojazdu za wyjątkiem pojazdów jednośladowych w weekendy i dni świąteczne do godziny 18:001. Uregulowanie opłaty za wjazd pojazdu nie zwalnia z późniejszych opłat wjazdowych ponoszonych na Parkingu Specjalnym (tzw. pole biwakowe)

20,00 zł/dzień1

3

Opłata za parking pojazdu na Parkingu Specjalnym (tzw. pole biwakowe) - parking dodatkowo płatny, niezależnie od innych opłat parkingowych ponoszonych w obrębie Zalewu Nakło-Chechło1,3. Uregulowanie opłaty za wjazd i postój na Parkingu Specjalnym (tzw. pole biwakowe) zwalnia z późniejszych opłat wjazdowych ponoszonych w obrębie Zalewu Nakło-Chechło.

20,00 zł/dzień 1,3

4

Ustawienie namiotu w miejscu wyznaczonym do biwakowania1,3,4

20,00 zł/dzień1,3,4

5

Ustawienie przyczepy kempingowej lub kampera1,3,4

25,00 zł/dzień1,3,4

6

Opłata za osobę na Parkingu Specjalnym (tzw. pole biwakowe)1,3

5,00 zł/dzień1,3

7

Podłączenie do energii elektrycznej (ryczałt)1,2,3

15,00 zł/dzień1,2,3

8

Opłata za brak lub zgubienie paragonu wydawanego na punktach poboru opłat.

200,00 zł

 

1 opłata ważna w dniu uregulowania do godziny 24:00, bez względu na godzinę, o której dokonano płatności

2 wymagany własny kabel z oddzielnym przewodem ochronnym (układ sieci TN-S).

3 istnieje możliwość dokonania opłaty z góry za dowolną ilość dni, 

4 dokonanie opłaty z góry za dowolną ilość dni zwalnia z opłat dodatkowych za wjazd ponoszonych w obrębie Zalewu Nakło-Chechło. 

REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO
ZALEW NAKŁO-CHECHŁO


Uchwalony Uchwałą Rady Gminy Świerklaniec
nr XI/71/15 z dnia 28 maja 2015 r.

 

1. Ośrodek Wypoczynkowy Zalew Nakło-Chechło zwany dalej Ośrodkiem, jest obiektem  ogólnie dostępnym służącym do wypoczynku, rekreacji i uprawiania sportów, zarządzanym przez Gminę Świerklaniec.

2. Osoby przebywające na terenie Ośrodka zobowiązane są do przestrzegania ogólnie  przyjętych zasad bezpieczeństwa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W okresie letnim na terenie Ośrodka znajdują się wyznaczone obszary wodne 
(w rozumieniu ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających  na obszarach wodnych) w postaci zorganizowanych, odpowiednio oznaczonych
i zabezpieczonych kąpielisk lub miejsc wykorzystywanych do kąpieli - zwanymi dalej kąpieliskami strzeżonymi.

4. Kąpiel w miejscach poza kąpieliskami strzeżonymi jest niebezpieczna i odbywa się na  wyłączną odpowiedzialność osób kąpiących.

5. Na terenie Ośrodka zabrania się:

a)  wchodzenia do wody wbrew zakazom,

b) zakłócania wypoczynku i stwarzania zagrożenia innym osobom, a w szczególności  poprzez popychanie lub wrzucanie innych osób do wody, szybką, niebezpieczna jazdę  pojazdami mechanicznymi i niemechanicznymi, głośnego słuchania muzyki lub innego  zachowania, które może stać się uciążliwe dla wypoczywających,

c) przebywania ze zwierzętami w obrębie kąpielisk strzeżonych i plaż piaszczystych,

d) kąpania zwierząt w zbiorniku wodnym i  pozostawiania ich odchodów,

e) palenia ognisk i grillowania poza miejscami do tego wyznaczonymi,

f) zanieczyszczania terenu, wycinania drzew, krzewów i gałęzi,

g) używania w rejonie plaż i zbiornika wodnego środków chemicznych,

h) poruszania pojazdami mechanicznymi poza wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi,  dotyczy to w szczególności używania motorowerów, motocykli i quadów w rejonie skarp,  piaszczystych plaż oraz terenów zielonych,

i) rozstawiania namiotów oraz ustawiania przyczep kempingowych poza obszarem  wyznaczonym do biwakowania,

j)   wstępu na wyspę,

k) wykonywania skoków do wody z pomostów oraz wychodzenia ze sprzętu pływającego  poza rejonem przybrzeżnym,

l) korzystania ze sprzętu pływającego o napędzie spalinowym oraz o napędzie elektrycznym  o mocy powyżej 4 KM, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Do korzystania z jednostek pływających o napędzie spalinowym oraz o napędzie  elektrycznym o mocy powyżej 4 KM uprawnione są:

a) WOPR,

b) Policja,

c) Straż Pożarna,

d) Straż Rybacka,

e) służby zarządzającego obiektem,

f) inne podmioty na podstawie specjalnego zezwolenia wydanego przez zarządzającego obiektem.

7. Zasady odpłatności za wjazd i korzystanie z infrastruktury Ośrodka regulują odrębne  przepisy w tym Zarządzenia Wójta Gminy Świerklaniec.

8. Wjazd i poruszanie się samochodami i innymi pojazdami silnikowymi na terenie Ośrodka  po tzw. koronie i drogach leśnych może się odbywać jedynie za zezwoleniem wydanym przez zarządzającego obiektem lub przez Państwowe Gospodarstwo Leśnie Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świerklaniec.

9. Parkowanie pojazdów może nastąpić tylko w miejscach wyznaczonych lub wskazanych  przez służby porządkowe zarządzającego.

10. Wędkowanie odbywać się może jedynie zgodnie z obowiązującymi na terenie Ośrodka zasadami regulowanymi odrębnymi przepisami zatwierdzonymi przez zarządzającego obiektem.

11. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie Ośrodka wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

12. Osoba przebywająca na terenie Ośrodka z psem powinna sprawować nad nim pełną  kontrolę poprzez użycie smyczy oraz kagańca.

13. Działalność gastronomiczno-handlowa może odbywać się jedynie na podstawie  zezwolenia zarządzającego obiektem.

14. Osoby przebywające na terenie Ośrodka zobowiązane są do podporządkowania się  poleceniom zarządzającego, służb porządkowych i ratowniczych oraz przestrzegania  postanowień zawartych w odrębnych przepisach zatwierdzonych przez zarządzającego obiektem.

 


PLIKI: